مدلسازی توسعه کارآفرینی روستایی

با توجه به ماهیت پویا و متغیر جوامع روستایی، ارائه یک تعریف واحد و یکسان که در همه شرایط برای مناطق روستایی صادق و سازگار باشد، بسیاردشوار است. هوی (1983) کارآفرینروستایی را بعنوان فردی تعریفمیکند که مستقل، ‌ریسکپذیر، پیشرفتمدار، متکی به خود، خوشبین، سختکوش و نوآور است. همچنین او بر این حقیقت تأکید میکرد که کارآفرینی در محیط روستایی، متمرکز بر ایجاد فرصتهای جدید اشتغال از طریق ایجاد کسب وکارهای تازه می باشد. از نظر وی ابتکارات کارآفرینانه در مناطق روستایی منجر به توسعه بومی جوامع کشاورزی میگردد.
ورتمن (1990) کارآفرینی روستایی را چنین تعریف کرده است:«یک سازمان جدید که محصولات جدیدی را معرفیمیکند؛ در بازارهای جدید فعالیتمیکند؛یا خود بازارجدیدی ایجادمینماید و از یک فناوریجدید در محیط روستایی استفاده میکند.» ‌این تعریف بر عناصر نوآوری و خلاقیت تأکید دارد. بنابراین میتوان انتظار داشت تقویت خلاقیت و نوآوری در جوامع روستایی باعث بروز فعالیتهایکارآفرینانه بیشتری در روستاییان گردد. در تعریفی دیگر که از بخش مسکن و توسعه شهری آمریکا (1999) ارائه شده است، کارآفرینی روستایی بعنوان فعالیتی معرفی شده که به مردم روستایی کمک میکند تا فرصتهای اقتصادی را در جوامع محلی بشناسند و یاد بگیرند که چگونه این فرصتها را به فعالیتهای اقتصادی سودآور تبدیل کنند.
لویتاس (2000) کسب وکارهای روستایی را مورد بررسی قرار داده و در تعریف کارآفرینی روستایی مرزبندی جغرافیایی قائل شده-است. لویتاس همچنین درباره ویژگیهای کارآفرینان روستایی آورده استکه «آنها افرادی جوان، رجعتکننده به روستا،‌ مقاوم و صبور میباشند.»‌ به عقیده کولاوزک ‌(1998) مفهوم کارآفرینی روستایی تنها به کشاورزی و فعالیتهای مرتبط مثل صنایع غذایی محدود نمیشود؛ بلکه توسعه صنعتی را نیز پوشش میدهد. همچنین این مفهوم تنها به روستاها محدود نمیشود و شهرهای کوچک و نواحی مجاور را نیز در بر میگیرد.
از نظر ریگان ‌(2002) کارآفرینی روستایی فراهمکننده زمینه اشتغال،‌ افزایش درآمد و تولید ثروت، بهبود کیفیت زندگی و کمک-کننده به افراد محلی برای مشارکت در اقتصاد است.
خاتونآبادی و انداده (1387)، در پژوهش خود تعریف کارآفرینی روستایی را چنین ذکر کردهاند:«کارآفرینی روستایی عبارت است از ایجاد کسب و کار با بهرهگیری از فرصتهای محلی، همراه با نوآوری، تلاش و پشتکار زیاد و پذیرش ریسکهای مالی، روحی، اجتماعی که با انگیزههای مختلفی ازجمله توفیق طلبی، رضایتبخشی، استقلال و کسب سود مالی صورت میپذیرد.

زرنگار (1381) به نقل از پترین ذکر میکند که کارآفرینی روستایی اساساً‌ با کارآفرینی شهری تفاوتی ندارد. جز این که باید آن را در فضای روستا تصورکرد. کارآفرین روستایی درپییافتن ترکیبی مناسب از منابع برای فعالیتهای اقتصادی اعم از کشاورزی و غیرکشاورزی برای دستیافتن به بیشترین سود ممکن است. کارآفرینی میتواند تجارت و کسب وکار را در مشاغل کشاورزی و غیرکشاورزی گسترشدهد. بنابراین کارآفرین روستایی فردی است که برای ماندن در مناطق روستایی و کمک به تأمین بهداشت و سلامت محلی آماده فعالیت است.
برای انتخاب تعریف کارآفرینی در نواحی روستایی باید مهارتهای کارآفرینانه مورد لزوم برای بهبود کیفیت زندگی افراد و خانوادهها ونیز مهارتهای موردلزوم برای تثبیت یک محیط واقتصاد سالم را موردتوجه قراردهیم.(پترین،1381) وی مناسبترین تعریف کارآفرینی روستایی و در عین حال گستردهترین تعریف را از نظر مفهومی که با زمینه توسعه روستایی نیز تناسب دارد، در سه گزاره زیر چنین بیان کرده است:
1. نیرویی که سایر منابع را برای پاسخگویی به یک تقاضای بی پاسخ بازار بسیج میکند.
2. توانایی خلق و ایجاد چیزی از هیچ.
3. فرآیند خلق ارزش به وسیله ترکیب مجموعهای از منابع در راستای بهرهگیری از یک فرصت.
چنین تعریفی از کارآفرینی با هرنوع ساختاری از عوامل تولیدی مرتبط بوده و باعث بروز نوآوری میگردد. (پترین، 1381)
بدینترتیب کارآفرینی در مناطق روستایی گستردگی زیادی دارد؛ اگرچه به دلیل تسلط بخش کشاورزی در اغلب مناطق روستایی تأکید عمده مطالعات این حوزه بر کارآفرینیکشاورزی صورت گرفته است؛ اما توسعه کارآفرینی روستایی قابلیتی برای کمک به تنوع بخشی به درآمد و میزان تولیدات کشاورزی و غیرکشاورزی روستاییان محسوب شده و فرصتهای مناسبی را برای کاهش خطر معیشتی و افزایش امنیت غذایی پایدار در مناطق روستایی فراهم میکند. کارآفرینی روستایی یکی از زمینههای مناسب برای ایجاد اشتغال در بخشهای کشاورزی و غیرکشاورزی بوده و بخش خصوصی مهمترین عامل توسعه پایدار اقتصادی روستا به شمار میرود. کارآفرینی روستایی دارای عناصر پایهای است که تمرکز عمده آنها بر فراهمکردن زیرساختهای اساسی روستا (سختافزاری ونرمافزاری) ‌و خدماتی است که کاهش فقر و تسریع زمینههای رشد اقتصادی روستا را فراهممیسازد. (سجاسی قیداری، 1389)
مؤسسه های توسعه، کارآفرینیروستایی را همانند قابلیتی برای ایجاد فرصتهای وسیع شغلی تلقی میکنند؛‌ سیاستمداران آن را بعنوان یکراهحلکلیدی برای پیشگیری از آشفتگیروستا میشناسد؛کشاورزان کارآفرینی را ابزاری برای بهبود درآمدهای کشاورزی درنظرمیگیرند. و زنان آن را به عنوان امکان کار در مجاورت منازلشان تلقی میکنند؛ که این نگرش موجب استقلال، عدم وابستگی و کاهش نیاز شدید آنان به حمایتهای جامعه میشود. البته برای تمامی این گروهها ایجاد کارآفرینی و اشتغال وسیلهای برای بهبود کیفیت زندگی افراد، خانوادهها و اجتماعات بشمار میرود؛ که نتیجه تعامل آن ایجاد محیط و اقتصاد سالم است.(پاسبان،1383) با عنایت به آنچه آمد میتوان گفت کارآفرینی روستایی نیرویی فرآیندی است که «به بررسی بازتولید منابع برای تقاضای ارضانشده بازار میپردازد»‌؛‌ یعنی تواناییای که میتواند تقریباً از هیچ، همه چیز بسازد و یا «روند خلق ارزش ازطریق کنار هم گذاشتن واحدهایی از منابع برای تقویت یک فرصت» است.


منابع و مآخذ

1.    خاتون آبادی، احمد و انداده، غلامرضا (1387) ارزیابی میزان موفقیت کارآفرینان روستایی استان اصفهان با استفاده از شاخص AHP و تحلیل عاملی. مجموعه مقالات همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزشهای علمی کاربردی کشاورزی، دی ماه 1387. تهران: انتشارات مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی.
2.    پترین،تی. (1381) کارآفرینی بهمنزله یک نیرویاقتصادی در توسعهروستایی (حمیدرضا زرنگار) ماهنامهجهاد، شماره 251.
3.    افتخاری، عبدالرضا رکنالدین، سجاسیقیداری، حمداله. (1389) توسعهروستایی با تأکید بر کارآفرینی (تعاریف، دیدگاهها و تجربیات). تهران: سمت.
4.    پاسبان، فاطمه. (1383) نقش زنان کارآفرین در توسعه روستایی کشورهای در حال توسعه. مجموعه مقالات کنگره توسعه روستایی: چالشها و چشم اندازها. تهران: مؤسسه توسعه روستایی ایران.
5.    Hoy, F.(1983). A program of rural entrepreneurship from inception through implementation. Journal of Community Development.
6.    Wortman , M. S. (1990). Rural Entrepreneurship research: integration into the Entrepreneurship field. Agribusiness, 694.
7.    Levitas, R. (2000). Rural Entrepreneurship – Community Enterprise  in Rural Economy. Aberdeen Department of Management Studies, University of Aberdeen.
8.    Kulawczuk, p. (1998). The Development of Entrepreneurship in Rural Areas, In: Jonathan, D.  Transfer of Power: Decentralization in Central and Eastern Europe. Local Government and Public Service Reform Initiative, Open Society Institute, Budapest.
9.    Reagan, B. (2002). Are High-Growth Entrepreneurs Building the Rural Economy? Federal Reserve Bank of Kansas City, Kansas City, Mo: Center for the Study of Rural America.
10.    Petrin, T. (1997),Rural Development Through Entrepreneurship. Rome: FAO.

در شرایط کنونی کشور، سیاستهای رشد بیرویه شهرنشینی و تبدیل روستاها به شهر از یک سو، باعث شکلگیری آسیبهای اجتماعی و اقتصادی و اکولوژیکی شدید در شهرها شده و از سویی دیگر جمعیت جوان آماده ورود به کار را در روستاها به شدت کاهش داده و باعث شده تا روستاها خالی از جمعیت جوان گردند. بنابراین ضروری است در سیاستها و راهبردهای توسعه روستایی بازنگری شود تا روستا بتواند رسالت خویش را در زمینه تأمین مواد غذایی شهروندان، حفظ منابع حیاتی و اکوسیستمهای طبیعی حساس، حفظ فعالیتهای گردشگری و اوقات فراغت در روستاها و حفظ میراث فرهنگی و میراث طبیعی به خوبی انجام دهد. (‌افتخاری و سجاسیقیداری، 1389)
روستاها معمولاً‌ از مناطق محروم به شمار میروند و با وجود برخورداری از مواهب طبیعی از امکانات مناسب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیبهرهاند. این محرومیت از امکانات زندگی سبب مهاجرتهایگسترده روستائیان به شهرها برای جستجوی کار و زندگی بهتر میگردد. (تاول هافن ، 1993) طبق نتایج سرشماری نفوس و مسکن، در مدت 40 سال گذشته در ازای ایجاد یک شغل در روستاها چهار شغل در شهرها به وجودآمدهاست؛ که این تفاوت فاحش یکی از علتهای عمده افزایش آمار بیکاری در روستاهاست؛ که زمینهساز مهاجرت روستائیان به شهرها میگردد. اینجاست که لزوم شناخت و توجه به مدیران کارآفرین در روستاها برای جلوگیری از نابودی روستاها، الزامی بهنظر میرسد. (شریفی و همکاران، 1386)
تجربیات توسعهروستایی در کشورهای مختلف جهان در چند دهة گذشته نشان میدهد که توسعه روستایی تنها با تزریق سرمایه و فنآوری محقق نمیشود، بلکه عوامل زیادی در این زمینه نقش ایفاء میکنند؛ یکی از این عواملی که امروزه به عنوان راهکار اساسی در توسعه روستایی مطرح است، توجه به مقوله کارآفرینی و تقویت روحیه کارآفرینی در بین روستاییان و ازجمله کشاورزان میباشد. اهمیت کارآفرینی در توسعهروستایی از آنجا ناشیمیشود که فردکارآفرین با شناسایی فرصتها و مشکلات موجود به ابداع راهکارهای نوین درجهت رشد و توسعه همت میگمارد. بدینترتیب کارآفرینی میتواند ازطریق ایجاداشتغال، بهبود کیفیتزندگی، توزیعمناسبدرآمد و بهرهبرداریبهینه از منابع، نقش مهمی در توسعهروستایی ایفانماید. (حسینی و سلیمانپور، 1385)
در سیاستهای توسعه روستایی از کارآفرینی به عنوان سازماندهنده دوباره ‌ ساختار اقتصاد روستایی نام میبرند. در واقع زمین ومحیط روستا در شرایط امروز، کسبوکارهای جدیدی همانند گردشگری و تولید محصولات سالم وسبز را فراهممیکند؛ که از عناصراصلی کسبوکارهایکوچک هستند.این عناصر بعنوان فرصتهایجدید میتواند باعث غلبهبر مسایل ومشکلات موجود ازجمله بیکاری،‌ فقر،‌ مهاجرت ونیز کاهشآسیبها بوده و ظرفیتی برای کار و علاوهبراین بستری برای آمادگی ذهنی وفکری برای پذیرش-مسئولیتها در چهارچوب رسالت چشمانداز ملی و اهداف سکونتگاههایانسانی باشد. (‌افتخاری و سجاسی قیداری، 1389)
اهمیت کارآفرینی از نظر ایجاد اشتغال باعث شده است تا طی دهههای 80 و 1990 میلادی به تدریج وفاق عمومی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ایجاد گردد، مبنی بر اینکه مقابله با بحران بیکاری به جز از طریق توسعه کارآفرینی و دمیدن روح نوآوری در کالبد اجتماع امکانپذیر نمیباشد. بنابراین میتوان گفت که کارآفرینان به طور عام و کارآفرینان روستایی به طور خاص، مهمترین بخش سرمایه انسانی هستند که با ویژگیهای درونی خاص، افرادی خلاق و مبتکر بوده و عدم توجه به آنها و ناتوانی در فراهمسازی شرایط و بسترهای لازم جهت شکوفاییاستعدادهای آنان موجب اتلاف بخش مهمی از سرمایه انسانی و به دنبال آن سرمایههای مادی میشود. (خاتون-آبادی و انداده،1387)
به طور کلی استقرار و بقای جامعه روستایی بدون کار مولد و سودآور برای ساکنان، غیرممکن است؛ در این راستا ظهور و حضور کارآفرینان روستایی امری اجتناب ناپذیر به نظرمیرسد. (‌قمبرعلی و زرافشانی،1387)


منابع و مآخذ:

1.    افتخاری، عبدالرضا رکنالدین، سجاسیقیداری، حمداله. (1389) توسعهروستایی با تأکید بر کارآفرینی (تعاریف، دیدگاهها و تجربیات). تهران: سمت.
2.    شریفی، امید، حاتمی، یعقوب و شریفی، حمید. (1386) روستا، توسعه، کارآفرینی، رویش، سال پنجم شماره 16 و17.
3.    حسینی، سیدمحمود، حسینی، سیدجمال فرجالله و سلیمانپور، محمدرضا. (1388). عوامل تأثیرگذار بر کارآفرینی دانشجویان دانشکدههای کشاورزی استان تهران. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، دوره 5، شماره 2.
4.    خاتون آبادی، احمد و انداده، غلامرضا (1387) ارزیابی میزان موفقیت کارآفرینان روستایی استان اصفهان با استفاده از شاخص AHP و تحلیل عاملی. مجموعه مقالات همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزشهای علمی کاربردی کشاورزی، دی ماه 1387. تهران: انتشارات مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی.
5.    قمبرعلی، رضوان و زرافشانی، کیومرث. (1378). شناسایی شاخصهای موفقیت کارآفرینان روستایی با استفاده از تحلیل مقیاسبندی چندبعدی. فصلنامه توسعه کارآفرینی سال اول شماره 2.

 

مدل های گوناگون کارآفرینی روستایی

عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی

موانع و محدودیت های موثر در کارآفرینی

راهبردهای اساسی توسعه کارآفرینی روستایی

دولت و توسعه کارآفرینی در روستاها

سازمان های غیر دولتی روستایی و توسعه کارآفرینی

مطلبی برای نمایش یافت نشد!!!

مراحل اجرای پروژه

مطالعات کمی

بازشناسی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی روستایی در سطح جنوب استان کرمان و استخراج مدل مفهومی موضوع، مبتنی بر الگوی پژوهش کیفی نظریه مبنایی و با استفاده از ابزارهای سه گانه مصاحبه (خبرگان و صاحبنظران فرامحلی، کارشناسان و مسئولین سازمانی و کارآفرینان موفق محلی)، مشاهده و مرور اسناد

مطالعات کیفی

تثبیت مدل مفهومی استخراج شده در فاز اول از طریق تدوین، توزیع، تکمیل و تحلیل پرسشنامه در سطح جامعه هدف؛ در این مرحله پرسشنامه ها، پس از تکمیل با استفاده از نرم افزار تحلیل آماری SPSS، آنالیز شده و پایایی و اعتبار یافته ها مورد ارزیابی قرار می گیرد.

فراتحلیل یافته ها

در این مرحله ناظر بر یافته های تحقیق و مقتضیات حاکم بر منطقه مورد مطالعه، سندراهبردی توسعه کارآفرینی روستایی در جنوب استان کرمان، با تکنیکهای فراتحلیل و برنامه ریزی مشارکتی منطقه ای تدوین و جهت بهینه سازی سیاستها و خدمات دستگاههای دولتی و نهادهای غیردولتی به مراجع ذیصلاح ارائه میگردد.

barbour pas cher barbour pas cher barbour pas cher barbour pas cher barbour pas cher golden goose saldi golden goose saldi golden goose saldi golden goose saldi golden goose saldi doudoune moncler pas cher doudoune moncler pas cher doudoune moncler pas cher doudoune moncler pas cher doudoune moncler pas cher moncler outlet online moncler outlet online moncler outlet online moncler outlet online moncler outlet online